Новости проекта
Отвечаем на ваши вопросы!
Важные моменты в Инструктивно-методическом письме
Новинка! Отчеты по ведению электронного журнала
Конкурс продолжается!

Дополнительные образовательные услуги

Дата: 13 января 2017 в 13:03, Обновлено 1 ноября в 13:39

Платная паслуга

“Дадатковае (звыш устаноўленых вучэбнымі праграмамі гадзінамі) навучанне па вучэбным прадмеце “Матэматыка” ”

у I класе на 2018/2019 навучальны год

Мэта: усебаковае задавальненне адукацыйных запытаў вучняў і іх законных прадстаўнікоў

Задачы:

павысіць матывацыю вучняў да вывучэння вучэбнага прадмета “Матэматыка”

забяспечыць атрыманне пачатковага вопыту прымянення матэматычных ведаў для рашэння вучэбна-пазнавальных і вучэбна-практычных задач

Платная паслуга арганізавана для вучняў. Вучні I класа  маюць магчымасць устанаўліваць прычынна- паслядоўныя сувязі,параўноўваць, сістэматызаваць і абагульняць,абасноўваць свае разважанні, выпрацоўваць уменні бачыць і  выкарыстоўваць матэматычныя заканамернасці.


Платная  паслуга

  «Дадатковае  (звыш  устаноўленых  вучэбнымі планамі  гадзін)  навучанне па  вучэбным  прадмеце  “Беларуская мова”»

 у ІI класе на 2018/2019 навучальны год

        

Мэта: усебаковае задавальненне адукацыйных запытаў вучняў ІІ класа і іх законных прадстаўнікоў па беларускай мове.

Задачы: забяспечыць авалоданне навучэнцамі камунікатыўных уменняў і навыкаў, неабходных для эфектыўнага выкарыстання мовы ў розных сітуацыях зносін, развіццё іх творчага патэнцыялу.

         Платная паслуга накіравана на адпрацоўку ўменняў і навыкаў вылучаць адзінкі мовы, праводзіць розныя віды разбору (гука-літарны, разбор слова па саставе, па членах сказа).

         Вучні ІІ класа маюць магчымасць авалодання рознымі відамі маўленчай дзейнасці, што садзейнічае ўзбагачэнню слоўнікавага запасу вучняў.

         Змест каляндарна-тэматычнага планавання напісаны ў суадносінах са зместам вучэбнай праграмы ІІ класа.

Платная  услуга

 «Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по учебному предмету “Русский язык”»

в  ІІІ-IV  классах  на  2018/2019  учебный  год

         Цель: всестороннее удовлетворение образовательных запросов законных представителей и учащихся по изучению русского языка

         Задачи:

         содействовать расширению знаний из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и формирование на их основе произносительных, орфографических, грамматических, пунктуационных умений и навыков;

         формировать элементарные способы анализа изучаемых явлений языка (звуко-буквенный разбор слов, разбор слов по составу, разбор по частям речи, по членам предложения).

     Платная услуга   направлена на формирование орфографических, грамматических, речевых умений и навыков в соответствии разделами «Устная и письменная речь», «Звуки и буквы», «Слово», «Состав слова Правописание слов», «Части речи», «Предложение», «Текст». В каждом из разделов решаются конкретные задачи, которые подчинены основной цели обучения русскому языку.

Платная паслуга

«Дадатковае (звыш устаноўленых вучэбнымі планамі гадзін) навучанне па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”»

ў VI класе ў 2018/2019 навучальным годзе

Мэта: усебаковае задавальненне адукацыйных запытаў вучняў і іх законных прадстаўнікоў па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”.

Задачы:

паглыбіць веды вучняў па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”;

развіваць уменні карыстацца беларускай мовай ва ўсіх відах маўленчай дзейнасці.

         Платная паслуга арганізавана для вучняў VI класа і прызначана для больш глыбокага вывучэння тэм, вызначаных вучэбнай праграмай. Заняткі накіраваны на павышэнне якасці адукацыі па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”, развіццё пазнавальных інтарэсаў вучняў.

        

Платная услуга

«Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по учебному предмету “Русский язык” » 

в VII классе 2018/2019 учебном году

          Цель: всестороннее удовлетворение образовательных запросов учащихся и их законных представителей по учебному предмету «Русский язык».

         Задачи:

         создать максимально благоприятных условий для индивидуального развития учащихся;

          расширить и углубить знания по русскому языку;

          формировать речевую культуру учащихся на основе освоения языка как системы сохранения и передачи культурных ценностей.

          Платная образовательная услуга для учащихся VII класса рассчитана на учебный год и организована с целью повышения качества образовательного процесса по учебному предмету «Русский язык и литература». Содержание занятий обеспечивает вариативность образовательного процесса, сохранение единого образовательного пространства.

        

Платная услуга

«Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов) обучение по учебному предмету “Математика“»

в VII-VIII классе в 2018/2019 учебном году

Цель: всестороннее удовлетворение образовательных запросов учащихся и их законных представителей по изучению учебного предмета «Математика»

Задачи:

формировать навыки применения полученных знаний при решении задач различной сложности;

 формировать умения и навыки исследовательской работы;

 способствовать развитию алгоритмического мышления учащихся;

 способствовать формированию познавательного интереса к математике.

Платная услуга по математике разработана для учащихся VII-VIII класса и рассчитана на учебный год. Занятия направлены на повышение качества образования по учебному предмету «Математика», на формирование интеллектуального потенциала учащихся, развитие их познавательных интересов и творческой активности.

     Платная услуга 

«Дополнительное (сверх установленных учебными планами часов)обучение по учебному предмету “Математика“»

в IX классе в 2018/2019 учебном году

Цель:  всестороннее удовлетворение образовательных запросов учащихся и их законных представителей по изучению учебного предмета «Математика»

Задачи:

 содействовать формированию у учащихся интереса к решению нестандартных математических задач на основе соответствующих знаний;

способствовать формированию познавательного интереса к математике;

развитивать познавательную  и творческую активность учащихся, логическое и абстрактное мышление.

Платная услуга по математике  рассчитана на учащихся IX класса, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой математический уровень. Актуальность занятия заключается в их четкой логической структуре, гармоничном сочетании строгих математических фактов и занимательности, что позволяет расширить и углубить изучаемый материал.

Платная паслуга

«Рэпетытарства (кансультатыўныя паслугі) па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”»

ў Х класе ў 2018/2019 навучальным годзе

Мэта: усебаковае задавальненне адукацыйных запытаў вучняў і іх законных прадстаўнікоў па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”.

Задачы:

паглыбіць, пашырыць і сістэматызаваць веды вучняў па вучэбным прадмеце “Беларуская мова”;

развіваць лінгвістычныя здольнасці і пазнавальную самастойнасць вучняў;

ажыццяўляць сістэмную падрыхтоўку да цэнтралізаванага тэсціравання.

         Платная паслуга арганізавана для вучняў Х класа і прызначана для больш глыбокага вывучэння тэм, вызначаных вучэбнай праграмай. Заняткі маюць на мэце дапамагчы старшакласнікам паўтарыць і сістэматызаваць веды па беларускай мове, а таксама набыць навык працы з тэстамі.

 


Расклад дадатковых адукацыйных паслуг

 на І паўгоддзе 2018/2019 навучальнага года

Платная паслуга

Кол-ны сас-

таў

Спісачны састаў

Настаўнік

Дзень, час правядзення № кабінета

1.

Беларуская мова

8

1 група:

1. Аўтух Яўгеній (II  клас)

2. Багрыцэвіч Аляксандра (II клас)

3. Валынчык Анастасія (II клас)

4. Куксгауз Аляксандра (II клас)

5. Лісімаў Арцём (II клас)

6. Нарадоўскі Дамінік (II клас)

7. Пасюк Кірыл (II клас)

8. Цімошка Юлія (II клас)

Гойла Л.М.

Панядзелак

14.55-15.40,

каб. 24

6

2 група:

1. Антанюк Ксенія (VI клас)

2. Валынчык Вікторыя (VI клас)

3.  Паршуціч Кірыл (VI клас)

4. Садоўскі Аляксандр (VI клас)

5. Садоўская Юлія (VI клас)

6. Ульдзіновіч Паліна (VI клас)

Баранова І.В.

Аўторак

8.00 - 8.45

каб.23

1

3 група:

1. Астроўскуя Дар’я (X клас)

Баранова І.В.

Аўторак

8.00 - 8.45

каб.31

2.

Руская мова

9

1 група:

1.  Аўтух Арцём (IV клас)

2.  Блажэеўская Кацярына (III клас)

3. Варанкова Вікторыя (IV клас)

4. Краус Дзмітрый (IV клас)

5. Нажынская Карына (IV клас)

6.Ульдзіновіч Юлія (III клас)

7. Філіповіч Аляксандра (IV клас)

8. Цімошка Арсеній (IV клас)

9. Чарнушэвіч Кірыл (IV клас)

Дубай Т.П.

Панядзелак

14.00-14.45

каб. 21

5

2 група:

1. Аўтух Міхаіл (VІІ клас)

2. Гараднякова Карына (VІІ клас)

3. Гугнюк Захар (VІІ клас)

4. Крыўцова Таццяна (VІІ клас)

5. Крэчак Ксенія (VІІ клас)

Малашкевіч Ю.В.

Панядзелак

8.00 - 8.45

каб. 3

3.

Матэматыка

7

1 група:

1. Андрушка Арцём (I клас);

2. Грыгарэнка Ульяна (I клас);

3. Дзікерт Аляксандра (I клас);

4. Каўрус Уладзіслаў (I клас);

5. Макуць Мацвей (I клас);

6. Паўлоўскі Дзмітрый (I клас);

7. Чэрныш Лія (I клас).

Навасад Я.В.

Чацвер

13.55-14.30

каб. 9

4

2 група:

1. Гугнюк Захар (VІІ клас) ;

2. Гугнюк Эма (VІІІ клас) ;

3. Паршуціч Ангелірна (VIII клас);

4. Мельнова Вікторыя (VIIІ клас).

Даніловіч А.Л.

Серада

8.00 - 8.45

каб. 26

4

3 група:

1. Астроўская Маргарыта (ІX клас);

2. Палішчук Аляксандра (ІX клас);

3.  Шыцко Максім (ІX клас);

4. Янушкевіч Павел (ІX клас).

Даніловіч А.Л.

Панядзелак

8.00 - 8.45

каб. 27

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.